कम्प्युटर अपरेटर

व्यक्तिगत विवरणहरू

नाम गोरख बहादुर भण्डारी
टेलिफोन नम्बर ९८४७८३७६४१
ईमेल gorakhbhandari68@gmail.com