प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
भदौ ३१, २०८० मिति २०८०।०५।२७ गतेको मा. मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार स्वीकृत स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०८०.०८१
साउन २५, २०७९ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन 2079/80
साउन ४, २०७९ प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन (ससर्त अनुदान मार्फत हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रम २०७९/८०)
साउन ४, २०७९ स्थानीय तह कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन (ससर्त अनुदान मार्फत हस्तान्तरित कार्यक्रम २०७९/८०)
साउन २१, २०७८ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन २०७८।०७९
असार ८, २०७८ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मार्गदर्शन २०७७/७८