असार ६, २०८१

दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सूची (Short List) सम्बन्धि सूचना।